Ngữ Văn 11

Bài 13 trang 177 SGK Đại số và Giải tích 11
Giáo dục

Bài 13 trang 177 SGK Đại số và Giải tích 11

Đề bài Cho \(f(x) = {{{x^3}} \over 3} + {{{x^2}} \over 2} + x\) Tập nghiệm của bất phương trình…
Bài 12 trang 177 SGK Đại số và Giải tích 11
Giáo dục

Bài 12 trang 177 SGK Đại số và Giải tích 11

Đề bài Giả sử \(h(x) = 5 (x + 1)^3+ 4(x + 1)\) Tập nghiệm của phương trình \(h’’(x) =…
Bài 11 trang 177 SGK Đại số và Giải tích 11
Giáo dục

Bài 11 trang 177 SGK Đại số và Giải tích 11

Đề bài Nếu \(f(x) = sin^3 x+ x^2\) thì \(f”({{ – \pi } \over 2})\) bằng: A. \(0\)       …
Bài 10 trang 177 SGK Đại số và Giải tích 11
Giáo dục

Bài 10 trang 177 SGK Đại số và Giải tích 11

Đề bài Với \(g(x) = {{{x^2} – 2x + 5} \over {x – 1}}\); \(g’(2)\) bằng: A. \(1\)     …
Bài 9 trang 177 SGK Đại số và Giải tích 11
Giáo dục

Bài 9 trang 177 SGK Đại số và Giải tích 11

Đề bài Cho hai hàm số: \(y = {1 \over {x\sqrt 2 }};y = {{{x^2}} \over {\sqrt 2 }}\) . Viết…
Bài 8 trang 177 SGK Đại số và Giải tích 11
Giáo dục

Bài 8 trang 177 SGK Đại số và Giải tích 11

Cho chuyển động thẳng xác định bởi phương trình, trong đó t được tính bằng giây và S được tính…
Bài 7 trang 176 SGK Đại số và Giải tích 11
Giáo dục

Bài 7 trang 176 SGK Đại số và Giải tích 11

Viết phương trình tiếp tuyến: Video hướng dẫn giải Viết phương trình tiếp tuyến: LG a Của hypebol \(y =…
Bài 6 trang 176 SGK Đại số và Giải tích 11
Giáo dục

Bài 6 trang 176 SGK Đại số và Giải tích 11

Đề bài Cho \(\displaystyle {f_1}\left( x \right) = {{\cos x} \over x};{f_2}\left( x \right) = x\sin x\) Tính \(\displaystyle {{{f_1}'(1)}…
Bài 5 trang 176 SGK Đại số và Giải tích 11
Giáo dục

Bài 5 trang 176 SGK Đại số và Giải tích 11

Đề bài Giải phương trình \(\displaystyle f’(x) = 0\), biết rằng: \(\displaystyle f(x) = 3x + {{60} \over x} -{…
Bài 4 trang 176 SGK Đại số và Giải tích 11
Giáo dục

Bài 4 trang 176 SGK Đại số và Giải tích 11

Đề bài Cho hai hàm số \(f(x) = \tan x\) và \(g(x) = {1 \over {1 – x}}\) . Tính \({{f'(0)}…
Bài 3 trang 176 SGK Đại số và Giải tích 11
Giáo dục

Bài 3 trang 176 SGK Đại số và Giải tích 11

Đề bài Cho hàm số \(f(x) = \sqrt {1 + x} \). Tính \(f(3)+(x-3)f’(3)\) Video hướng dẫn giải Phương pháp giải…
Bài 2 trang 176 SGK Đại số và Giải tích 11
Giáo dục

Bài 2 trang 176 SGK Đại số và Giải tích 11

Tính đạo hàm của các hàm số sau Video hướng dẫn giải Tính đạo hàm của các hàm số sau…
Back to top button