Giáo dục
  3 tuần ago

  Bài 13 trang 177 SGK Đại số và Giải tích 11

  Đề bài Cho \(f(x) = {{{x^3}} \over 3} + {{{x^2}} \over 2} + x\) Tập nghiệm của bất phương trình…
  Giáo dục
  3 tuần ago

  Bài 12 trang 177 SGK Đại số và Giải tích 11

  Đề bài Giả sử \(h(x) = 5 (x + 1)^3+ 4(x + 1)\) Tập nghiệm của phương trình \(h’’(x) =…
  Giáo dục
  3 tuần ago

  Bài 11 trang 177 SGK Đại số và Giải tích 11

  Đề bài Nếu \(f(x) = sin^3 x+ x^2\) thì \(f”({{ – \pi } \over 2})\) bằng: A. \(0\)       …
  Giáo dục
  3 tuần ago

  Bài 10 trang 177 SGK Đại số và Giải tích 11

  Đề bài Với \(g(x) = {{{x^2} – 2x + 5} \over {x – 1}}\); \(g’(2)\) bằng: A. \(1\)     …
  Giáo dục
  3 tuần ago

  Bài 9 trang 177 SGK Đại số và Giải tích 11

  Đề bài Cho hai hàm số: \(y = {1 \over {x\sqrt 2 }};y = {{{x^2}} \over {\sqrt 2 }}\) . Viết…
  Giáo dục
  3 tuần ago

  Bài 8 trang 177 SGK Đại số và Giải tích 11

  Cho chuyển động thẳng xác định bởi phương trình, trong đó t được tính bằng giây và S được tính…
  Giáo dục
  3 tuần ago

  Bài 7 trang 176 SGK Đại số và Giải tích 11

  Viết phương trình tiếp tuyến: Video hướng dẫn giải Viết phương trình tiếp tuyến: LG a Của hypebol \(y =…
  Giáo dục
  3 tuần ago

  Bài 6 trang 176 SGK Đại số và Giải tích 11

  Đề bài Cho \(\displaystyle {f_1}\left( x \right) = {{\cos x} \over x};{f_2}\left( x \right) = x\sin x\) Tính \(\displaystyle {{{f_1}'(1)}…
  Giáo dục
  3 tuần ago

  Bài 5 trang 176 SGK Đại số và Giải tích 11

  Đề bài Giải phương trình \(\displaystyle f’(x) = 0\), biết rằng: \(\displaystyle f(x) = 3x + {{60} \over x} -{…
  Giáo dục
  3 tuần ago

  Bài 4 trang 176 SGK Đại số và Giải tích 11

  Đề bài Cho hai hàm số \(f(x) = \tan x\) và \(g(x) = {1 \over {1 – x}}\) . Tính \({{f'(0)}…
  Back to top button